GooTracker - Regulamin

Regulamin serwisu

I. Informacje ogólne

Administrator - Patryk Organiściak, NIP 5170415903, Polna 113A, Głogów Małopolski, podkarpackie.

Platforma / Serwis Internetowy - platforma informatyczna prowadzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Kredyt - wirtualna rzecz, zaprojektowana i stworzona na potrzeby systemu, oferowana przez Administratora za pośrednictwem Platformy, w ramach świadczenia usług.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy.

II. Wymagania techniczne

2.1 Użytkownik może korzystać z Platformy pod warunkiem, że jego system teleinformatyczny spełnia następujące minimalne wymagania techniczne: nowoczesna przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu. Wymagane jest, aby przeglądarka obsługiwała JS i cookies. Przeglądarka powinna posiadać najnowsze aktualizacje w momencie korzystania z Platformy.

III.  Sposób realizacji zamówień

3.1 Administrator oferuje Kredyty do sprzedaży Użytkownikom po złożeniu przez Użytkownika zamówienia.

3.2. Kredyty są dodawane do konta Użytkownika po opłaceniu zamówienia lub po użyciu specjalnego kodu.

3.3 Użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych informacji przy składaniu zamówienia i dokonywaniu płatności.

3.4 W przypadku, gdy Administrator uzna, że dane klienta są nieprawidłowe, może podjąć próbę anulowania zamówienia.

3.5 Realizacja zamówienia, tj. dodanie Kredytów do konta Użytkownika, następuje zazwyczaj niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

3.6 Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3.7 Składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę.

3.8. Jednorazowe ustalenie wartości na podstawie wyszukwiarki Google pomniejsza ilość Kredytów użytkownika o 1. Kredyt jest pobierany jest automatycznie. Jeśli zapytanie nie powiedzie się, Kredyt nie jest zwracany.

3.9 Częstotliwość i czas trwania zapytań określa administrator. Zapytania są wykonywane automatycznie.

IV . Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

4.1 Usługi Platformy są świadczone na zasadzie "AS IS" i "AS AVAILABLE" bez jakichkolwiek oświadczeń czy gwarancji.

4. 2 W zakresie dozwolonym przez prawo, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody wynikające z korzystania z Platformy.

4.3 Administrator nie gwarantuje, że funkcjonalność Platformy będzie nieprzerwana lub wolna od błędów, że wady zostaną naprawione lub że serwery udostępniające Platformę są wolne od wirusów lub innych szkodliwych lub destrukcyjnych elementów.

V. Reklamacje

5.1 Użytkownik może składać reklamacje za pośrednictwem adresu e-mail: gootracker@keyweb.pl.

5.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający dokonanie zakupu.

5.3 Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone do 14 dni kalendarzowych.

VI. Polityka zwrotów

6.1 Platforma sprzedaje wyłącznie Kredyty, które są wirtualne i w związku z tym nie podlegają zwrotowi.

VII. Dane osobowe i pliki cookie

7.1 Platforma jest administratorem danych osobowych Użytkownika.

7.2 Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.2 Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania skarg i roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://uokik.gov.pl.

8.3 Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

8.4 Użytkownik może usunąć swoje konto w Platformie poprzez wysłanie stosownego żądania pocztą elektroniczną lub za pomocą specjalnego formularza.